Jakie zmiany wprowadza rozporządzenie UE o ochronie danych w odniesieniu do usług pocztowych?

24 maja 2016 r. weszło w życie unijne Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Od dnia 25 maja 2018 r. zastępuje ono przepisy dotychczasowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Nowe przepisy przyjęte zostały w formie rozporządzenia, co oznacza bezpośrednie stosowanie przepisów przez wszystkich przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe na terytorium Unii Europejskiej. RODO wejdzie w życie bez konieczności implementacji polską ustawą. Wszystko w celu ujednolicenia zasad ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Rozporządzenie to największa zmiana w podejściu do ochrony danych osobowych od dwudziestu lat. RODO wprowadza dużo nowości.

Jedną z nowości wprowadzonej przepisami RODO są nowe i rozszerzone prawa obywateli tj.:

 1. „prawo do bycia zapomnianym” (skierowane do obywateli, którzy życzą sobie, by ich dane osobowe zostały usunięte),
 2. uprawnienie do żądania przeniesienia danych,
 3. oraz wzmocnione prawo dostępu i wglądu obywatela w jego dane.

Osoby, których dane dotyczą, będą także miały rozszerzone prawo sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych, w tym prawo do zakazania marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem danych osobowych. Jednak rozszerzone prawa obywateli, oprócz prawa do zakazywania marketingu bezpośredniego, w odniesieniu do kontaktów z operatorami pocztowymi podlegają istotnym wyjątkom.

W świetle powyższego wnioski kierowane do operatora pocztowego z żądaniami o usunięcie lub przeniesienia jego danych osobowych w praktyce pozostaną bezskuteczne, ponieważ zgodnie z RODO:

 1. art. 6 ust. 1 pkt b  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,
 2. art. 6 ust. 1 pkt d  przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,
 3. art. 6 ust. 1 pkt e  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 4. art. 6 ust. 1 pkt f  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Powyższe zapisy RODO w odniesieniu do operatora pocztowego oznaczają, iż:

 1. dane teleadresowe osoby są niezbędne do wykonania przez operatora umowy między nadawcą przesyłki a osobą, której dane dotyczą,
 2. przekazanie danych teleadresowych jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, których dane dotyczą,  a inną osobą fizyczną lub prawną,
 3. przekazanie danych jest niezbędne ze względu na ważne względy interesu publicznego,
 4. przekazanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, których dane dotyczą, lub innych osób, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody.

Mając na uwadze powyższe, praktycznie w kontakcie z operatorem pocztowym obywatelowi przysługuje prawo dostępu i wglądu w jego dane.

Przedmiotem przetwarzania danych osobowych, przez Pocztę Kurierską AVISTRANS, są wyłącznie dane teleadresowe nadawców i adresatów przesyłek, a ich przetwarzanie ma na celu skuteczne wywiązywanie się operatora z zawieranych umów.

Dodaj komentarz