null

Outsursing funkcji

Wytwarzamy, konfekcjonujemy, doręczamy powierzoną korespondencję.
null

Chronimy środowisko

Stwarzamy możliwość nadania korespondencji w Systemie bezkopertowym Avistrans na papierze wstępnie spersonalizowanym A4, Legal.
null

Potwierdzenie odbioru

Zapewniamy dwa rodzaje poświadczeń odbioru
Klasyczne papierowe ZPO oraz elektroniczne.

Dlaczego warto?

Zdaje się, że problemem, w dobie rosnących cen
materiałów biurowych, nie jest to, jakie faktyczne koszty
poniesie nadawca przesyłek, ale to ile czasu personel
biurowy poświęca na wydrukowanie, konfekcjonowanie i
zaadresowanie masowej korespondencji i tylko Państwo
mają wpływ na zoptymalizowanie kosztów w waszej
instytucji bądź firmie.

Poczta hybrydowa

Konieczność cyklicznej komunikacji z dużą ilością klientów wymusza na organizacjach wdrożenie systemów automatyzujących przygotowywanie i wysyłkę korespondencji. W wielu przypadkach wprowadzenie takich procesów jest jednym z priorytetów warunkujących ich efektywne funkcjonowanie, a podstawową kwestią, która pozostaje wciąż otwarta jest odpowiedź na pytanie – w jaki sposób osiągnąć zamierzone cele?

W tym kontekście usługi poczty hybrydowej AVISTRANS wydają się być trafnym rozwiązaniem dla większości instytucji i przedsiębiorstw poszukujących właściwych rozwiązań organizacyjnych, optymalizujących koszty wysyłanej korespondencji.

Ekspedycja korespondencji za zwrotnym poświadczeniem odbioru, bezpośrednio z komputera nadawcy, z możliwością jej sygnowania podpisem cyfrowym, bez potrzeby odrywania się od zajęć w celu: drukowania dokumentu, jego konfekcjonowania, wypełnienia druku zwrotnego poświadczenia odbioru oraz dostarczenia do ostatecznego miejsca zbiórki korespondencji przed jej wysyłką w zasadzie nie posiada alternatywy.

Wytwarzanie nadawanej elektronicznie korespondencji, m. in. również w Bezkopertowym Systemie Wytwarzania Korespondencji AVISTRANS, w sposób gwarantujący jej poufność, w miejscu najbliższym jej doręczenia wraz z rejestracją przesyłki w systemie elektronicznym operatora i odesłaniem do nadawcy zwrotnej informacji o fakcie przyjęcia przesyłki do obrotu pocztowego jest logicznym dopełnieniem usługi hybrydowej AVISTRANS.

Po dokonanym doręczeniu, zwrotne poświadczenie odbioru przesyłki powraca do nadawcy, analogicznie jak w klasycznej usłudze pocztowej lub w sposób elektroniczny (EPO) z chwilą jej doręczenia.

Znacząco mniejsza cena jednostkowa przesyłki hybrydowej, bez uwzględnienia faktycznie ponoszonych przez nadawcę kosztów m. in.: pracy osób zajmujących się ekspedycją poczty, energii, eksploatacji urządzeń drukujących itp. oznacza kilkunastoprocentową redukcję kosztów, a niekwestionowaną wartością dodaną jest schludny, nowoczesny wygląd i sposób zabezpieczenia (zamknięcia) przesyłek hybrydowych AVISTRANS.

Poczta hybrydowa - główne cechy

Wytwarzanie korespondencji

Druk laserowy na papierze formatu A4, konfekcjonowanego do kopert alternatywnie w systemie BSWK AVISTRANS na papierze wstępnie personalizowanym A4 lub Legal.

Automatyczna weryfikacja danych adresata

System adresowania operatora automatycznie weryfikuje prawidłowość danych adresowych i lokalizuje adresata na szczegółowej mapie AVISTRANS OSM.

Gwarancja terminu doręczenia

Przesyłki hybrydowe AVISTRANS doręczane są w standardzie D+2 oznacza to, iż przesyłka doręczana jest najpóźniej w drugim dniu licząc od dnia nadania.

Śledzenie przesyłek Online

Przesyłki hybrydowe, zarejestrowane w systemie informatycznym operatora są identyfikowalne tzn., że ich lokalizacja i aktualny status są możliwe do określenia Online.

Potwierdzenie odbioru

W przypadku przesyłek hybrydowych rejestrowanych możliwe są dwie formy poświadczeń odbioru: klasycznej papierowej ZPO oraz elektronicznej EPO. W drugim przypadku Nadawca otrzymuje potwierdzenie odbioru natychmiast po dokonanym doręczeniu.

Automatyczne rozliczenie wykonanych usług

Automatyczne rozliczenia z operatorem, w formie elektronicznej faktury zbiorczej, na podstawie zamówień złożonych przez Nadawcę.
Umów rozmowę z Konsultantem!